Preifatrwydd

Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn egluro beth i’w ddisgwyl pan fydd Dref Wen Cyfyngedig yn casglu gwybodaeth bersonol. Mae’n gymwys i wybodaeth y bydd Dref Wen Cyfyngedig yn ei chasglu.

Gwybodaeth y mae Dref Wen Cyfyngedig yn ei chasglu

Cesglir gwybodaeth gan Dref Wen Cyfyngedig ynghylch:

• Pobl sy’n cysylltu â Dref Wen Cyfyngedig (adborth, ymholiadau, ceisiadau am wybodaeth a chwynion)
• Ymwelwyr â’r wefan hon
• Defnyddwyr gwasanaethau (gwybodaeth tanysgrifwyr e-bost)

Fe allwn felly gasglu a phrosesu’r wybodaeth ganlynol gennych chi:

• Gwybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni: Fe allwch chi gysylltu â ni naill ai drwy gwblhau ein ffurflen ‘Cysylltu’ neu drwy e-bost, ffôn, llythyr neu fel arall. Wrth i chi gysylltu â ni, byddwn yn derbyn gwybodaeth gennych megis eich enw, eich cyfeiriad neu e-bost, eich rhif ffôn, ynghyd â manylion eraill.
• Gwybodaeth sydd yn cael ei chasglu gennym: Pob tro y byddwch yn ymweld â gwefan y Comisiynydd byddwn yn gallu casglu’n awtomatig y wybodaeth ganlynol:
gwybodaeth dechnegol;
gwybodaeth am eich ymweliad i’r wefan.

1. Sut mae Dref Wen Cyfyngedig yn defnyddio’r wybodaeth sydd yn cael ei chasglu amdanoch chi?

1.1 Gwybodaeth rydych chi wedi ei rhoi i ni

(i) Datgelu gwybodaeth bersonol
Delir unrhyw wybodaeth bersonol a ddanfonir i Dref Wen Cyfyngedig yn unol â disgwyliadau’r Ddeddf Diogelu Data 1998, ac fe’i defnyddir ar gyfer delio ag ymholiadau ac ystyried pryderon sy’n codi. Fel arfer, trinnir gwybodaeth a roddir i Dref Wen Cyfyngedig yn gyfrinachol ac ni fydd yn cael ei rhannu gyda phartïon eraill oni bai yr awdurdodir hynny gan adran 22 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

(ii) Pobl sy’n cysylltu â Dref Wen Cyfyngedig
Mae Dref Wen Cyfyngedig yn croesawu sylwadau a syniadau’r cyhoedd. Gellir cysylltu â Dref Wen Cyfyngedig drwy glicio ar ‘Cysylltu’ ar waelod y dudalen.
Cyn i chi gysylltu â’r Comisiynydd, dylech werthfawrogi bod adran 22 o Fesur y Gymraeg (Cymru) 2011 yn disgwyl i Dref Wen Cyfyngedig drin gwybodaeth y mae’n ei chael wrth arfer ei swyddogaethau yn gyfrinachol. Ni fydd y fath wybodaeth yr ydych chi’n ei rhoi yn cael ei rhannu gydag unrhyw un arall oni bai yr awdurdodir hynny gan adran 22. Fodd bynnag, dylech werthfawrogi y gall fod angen i’r Comisiynydd ddatgelu’r fath wybodaeth i eraill mewn amgylchiadau eithriadol, er os oes angen gwneud hynny ar gyfer unrhyw bwrpas cewch wybod am hyn o flaen llaw fel arfer.
Nid yw adran 22 yn effeithio o gwbl ar ddyletswyddau’r Comisiynydd o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 (gweler (i) uchod) na’r gyfraith ar gyfrinachedd. Am fwy o wybodaeth am adran 22, cysylltwch â’r Comisiynydd.
Efallai y bydd angen i’r Comisiynydd gysylltu â sefydliadau eraill, gan gynnwys contractwyr TG, er mwyn ateb cwestiynau a dderbynnir yn ymwneud ag ymarferoldeb y wefan hon. Fodd bynnag, ni fydd y Comisiynydd yn trosglwyddo unrhyw wybodaeth bersonol wrth ddelio ag ymholiad, oni bai fod gan y Comisiynydd ganiatâd i wneud hynny.

(iii) Ymholiadau
Pan fo unigolyn yn cysylltu gyda Dref Wen Cyfyngedig gydag ymholiad cyffredinol byddwn yn cadw cofnod electroneg o fanylion yr ymholiad hwnnw. Mae posib y bydd angen cadw gwybodaeth bersonol megis enw a chyfeiriad er mwyn ymateb i’r ymholiad. Byddwn yn cadw’r wybodaeth yn unol â’n Polisi Cadw a Gwaredu Gwybodaeth.

(iv) Cwynion
Pan fyddwn yn derbyn cwyn gan unigolyn byddwn yn cadw cofnod electroneg sy’n cynnwys manylion yr achwynydd. Mae hyn fel arfer yn cynnwys enw a chyfeiriad neu gyfeiriad e-bost yr achwynydd ac unrhyw wybodaeth ychwanegol a ddarperir. Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn prosesu’r gŵyn. Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gyda’r sefydliad y cwynir amdano oni bai eich bod wedi cytuno i hynny.
Byddwn yn cadw gwybodaeth bersonol yn unol â’n Polisi Cadw a Gwaredu Gwybodaeth. Golyga hyn y bydd gwybodaeth yn ymwneud â chwyn yn cael ei chadw am gyfnod o dair blynedd wedi dyddiad cau’r gŵyn. Bydd manylion y gŵyn yn cael ei chadw mewn man diogel, a bydd mynediad at y wybodaeth yn cael ei gyfyngu i’r swyddogion hynny sydd angen mynediad yn unig.

1.2 Gwybodaeth sydd yn cael ei chasglu gennym

(i) Monitro gweithgarwch defnyddwyr
Rydym yn monitro gweithgarwch defnyddwyr y wefan hon er mwyn gwella’r cynnwys. Mae’r wefan yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi’r we a ddarperir gan Google Inc. (‘Google’). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis” a chod JavaScript i helpu’r wefan i ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio’r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci am eich defnydd o’r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo a’i storio ar weinydd Google yn yr Unol Daleithiau.

Bydd Google yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn llunio adroddiadau am weithgaredd y wefan i weithredwyr y wefan. Gall Google hefyd drosglwyddo’r wybodaeth hon i drydydd parti pan fydd yn ofynnol i wneud hynny’n gyfreithiol, neu pan fydd trydydd parti yn prosesu’r wybodaeth ar ran Google.

Ni fydd Google yn cysylltu eich cyfeiriad IP gydag unrhyw ddata arall a gedwir gan Google. Gallwch wrthod defnyddio cwcis drwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond nodwch os gwnewch hyn efallai na fyddwch yn gallu defnyddio’r wefan hon yn llawn. Drwy ddefnyddio’r wefan hon, rydych yn rhoi caniatâd i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i’r dibenion a nodwyd uchod.

Darllenwch Bolisi Preifatrwydd Google a Thelerau Gwasanaeth Llawn Google am yr wybodaeth fanwl.

(ii) Cwcis
Ffeiliau testun bach yw cwcis y mae’r gwefannau rydych chi’n ymweld â nhw yn eu hanfon i’ch cyfrifiadur neu’ch dyfais symudol. Maen nhw’n helpu gwefannau i weithio’n well a rhoi gwybodaeth i berchnogion gwefannau. Er enghraifft, mae’r wefan hon yn defnyddio cwcis Google Analytics i olrhain ymddygiad defnyddwyr ar y wefan. Drwy ddeall sut mae pobl yn defnyddio’n gwefan, gallwn ni ei gwneud yn haws i ddefnyddio’r wefan a chynnig cynnwys sy’n diwallu anghenion pobl yn well. Mae’r wybodaeth y mae Dref Wen Cyfyngedig yn ei chasglu yn cynnwys cyfeiriad IP, tudalennau yr ymwelwyd â nhw, porwr a system weithredu. Ni chaiff y data’i ddefnyddio i adnabod unrhyw ddefnyddwyr yn bersonol. Dyma’r cwcis ar ein gwefan:

CwciEnwDiben
Google Analytics_utmaCaiff y cwcis hyn eu defnyddio i weld sut mae ymwelwyr yn defnyddio’n gwefan. Rydyn ni’n defnyddio’r wybodaeth i’n helpu i wella’r wefan. Mae’r cwcis yn casglu gwybodaeth yn ddienw, gan gynnwys nifer yr ymwelwyr â’r wefan, a ydyn nhw wedi ymweld â’r wefan o’r blaen a’r tudalennau y maen nhw’n ymweld â nhw.
_utmb
_utmc
_utmz

Mae modd rheoli rywfaint ar gwcis drwy osodiadau eich porwr. I ddysgu mwy am gwcis a sut i’w rheoli, ewch i www.allaboutcookies.org.

2. Dilyn dolen i wefan arall

Mae gwefan Dref Wen Cyfyngedig yn cynnwys cysylltiadau â gwefannau eraill.
Dim ond i wefan Dref Wen Cyfyngedig y mae’r polisi preifatrwydd hwn yn berthnasol, felly dylai unigolyn fod yn ymwybodol o hynny pan fydd yn symud i wefan arall, nid oes gan Dref Wen Cyfyngedig unrhyw reolaeth dros y wefan arall honno. Felly, ni allai Dref Wen Cyfyngedig fod yn gyfrifol am ddiogelwch a phreifatrwydd unrhyw wybodaeth yr ydych yn ei darparu pan fyddwch yn ymweld â safleoedd eraill ac nid yw safleoedd o’r fath yn cael eu rheoli gan y datganiad preifatrwydd hwn, dylech ddarllen datganiad preifatrwydd unrhyw wefan sy’n casglu gwybodaeth bersonol.

3. Defnyddwyr gwasanaethau – (gwybodaeth tanysgrifwyr e-bost)

Nid oes yn rhaid i’r cyhoedd gofrestru i ddefnyddio gwefan Dref Wen Cyfyngedig, ond bydd angen cofrestru rhai manylion i dderbyn unrhyw gylchlythyrau electronig yn y dyfodol gan Dref Wen Cyfyngedig. Yr wybodaeth sydd yn orfodol ei chofrestru yw cyfeiriad e-bost. Mae’r wybodaeth hon yn cael ei storio’n ddiogel ar gronfa ddata Dref Wen Cyfyngedig. Os nad oes gan aelod o’r cyhoedd ddiddordeb bellach mewn derbyn cylchlythyrau electronig Dref Wen Cyfyngedig, gellir dileu’r cyfrif trwy gysylltu â Dref Wen Cyfyngedig.

4. Storio eich gwybodaeth bersonol a diogelwch

Gall y data sydd yn cael ei gasglu gennym gael ei drosglwyddo i fan tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“AEE”) neu ei storio mewn man o’r fath. Drwy roi eich gwybodaeth bersonol i ni rydych yn cytuno i ni drosglwyddo a storio eich gwybodaeth bersonol yn y ffordd hon.
Mae Dref Wen Cyfyngedig wedi ymrwymo i sicrhau bod yr wybodaeth a dderbynnir yn ddiogel. Er mwyn atal unrhyw fynediad neu ddatgeliad anawdurdodedig, mae gan Dref Wen Cyfyngedig ddulliau addas i ddiogelu’r wybodaeth rydym yn ei derbyn drwy’r wefan hon. Er hynny, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y we yn gwbl ddiogel ac felly ni allwn warantu diogelwch gwybodaeth sydd yn cael ei throsglwyddo i’n gwefan; mae hynny ar eich risg chi.

5. Ceisiadau am wybodaeth

Mae gan unigolion hawl o dan Ddeddf Diogelu Data 1998 i ofyn am gopi o’r wybodaeth y mae Dref Wen Cyfyngedig yn ei dal amdanynt (er enghraifft unrhyw ohebiaeth rydych chi wedi’i hanfon aton ni). Yr enw ar hyn yw ‘cais gwrthrych am wybodaeth’ o dan Ddeddf Diogelu Data 1998. Byddwn yn codi tâl o £10 am ddelio â chais gwrthrych am wybodaeth.
Mae Polisi Dref Wen Cyfyngedig ar y Ddeddf Diogelu Data i’w gweld ar y wefan. Neu cysylltwch â Dref Wen Cyfyngedig trwy glicio ar ‘Cysylltu’ ar waelod y dudalen.
Mae Dref Wen Cyfyngedig am sicrhau bod eich gwybodaeth bersonol yn gywir ac yn gyfoes. Cewch ofyn inni gywiro neu ddileu gwybodaeth sydd yn eich barn chi’n anghywir.

6. Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000

Mae Dref Wen Cyfyngedig yn awdurdod cyhoeddus at ddibenion Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 (DRhG). Eithrir gwybodaeth mae Dref Wen Cyfyngedig yn ei chael wrth arfer ei swyddogaethau rhag ei datgelu o dan DRhG. Fodd bynnag, dylech ddeall y gall gwybodaeth arall gael ei datgelu os oes cais amdani o dan DRhG.

7. Ymwelwyr â’r wefan

Cynhelir gwefan Dref Wen Cyfyngedig er mwyn i ddefnyddwyr ei defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i wefan Dref Wen Cyfyngedig a’i defnyddio’n golygu bod defnyddiwr yn derbyn y telerau a’r amodau sydd ar gael isod.

8. Newidiadau i’r polisi preifatrwydd hwn

Os bydd y polisi preifatrwydd hwn yn newid mewn unrhyw ffordd, bydd Dref Wen Cyfyngedig yn diweddaru’r fersiwn ar y dudalen hon. Gall unigolyn ymweld â’r dudalen hon yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn ymwybodol o’r wybodaeth a gesglir gan Dref Wen Cyfyngedig, ac o dan ba amgylchiadau, os o gwbl, y bydd Dref Wen Cyfyngedig yn ei rhannu ag unrhyw un arall.

Fersiwn: 01 Chwefror 2018

Termau ac Amodau Gwefan Dref Wen Cyfyngedig

Ymwelwyr â’r wefan

Cynhelir gwefan Dref Wen Cyfyngedig er mwyn i ddefnyddwyr ei defnyddio ac edrych arni. Mae cael mynediad i wefan Dref Wen Cyfyngedig a’i defnyddio’n golygu bod defnyddiwr yn derbyn y telerau a’r amodau hyn. Maent yn weithredol o’r dyddiad y bydd defnyddiwr yn defnyddio’r wefan am y tro cyntaf.

Mae’r defnyddiwr yn cytuno i ddefnyddio’r wefan hon at ddibenion cyfreithlon yn unig, ac mewn dull nad yw’n tresmasu ar hawliau trydydd parti, nac yn cyfyngu neu’n atal unrhyw drydydd parti rhag defnyddio a mwynhau’r wefan hon. Mae cyfyngu neu atal o’r fath yn cynnwys, heb gyfyngiad, ymddygiad sy’n anghyfreithlon, neu a allai aflonyddu ar, neu beri gofid neu drafferth i, unrhyw berson, a throsglwyddo cynnwys anweddus neu sarhaus neu ymyrryd â llif arferol y ddeialog o fewn y safle hwn.

Gwaherddir defnyddwyr rhag cyhoeddi neu drosglwyddo unrhyw ddeunydd anghyfreithlon, difenwol, anweddus, sarhaus neu gywilyddus, neu unrhyw ddeunydd sy’n golygu neu sy’n annog ymddygiad yr ystyrir ei fod yn drosedd, sy’n debygol o achosi atebolrwydd sifil, neu sydd, fel arall, yn torri unrhyw gyfraith.

Bydd Dref Wen Cyfyngedig yn cydweithredu’n llawn ag unrhyw awdurdodau gorfodi’r gyfraith neu orchymyn llys sy’n gofyn neu sy’n rhoi cyfarwyddyd i Dref Wen Cyfyngedig ddatgelu enw unrhyw un sy’n cyhoeddi gwybodaeth neu ddeunydd o’r fath ar wefan Dref Wen Cyfyngedig.

Eiddo deallusol a © Hawlfraint Dref Wen Cyfyngedig 2014

Dylai unrhyw un sydd am gopïo neu ddefnyddio logo Dref Wen Cyfyngedig sicrhau ei fod yn cael sêl bendith perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw. Dylid cyfeirio ceisiadau am ganiatâd i ddefnyddio logo Dref Wen Cyfyngedig at Dref Wen Cyfyngedig. Mae’r wybodaeth berthnasol i’w chael ar waelod y dudalen.

Diogelir y deunydd a ddangosir ar y wefan hon o dan hawlfraint y Dref Wen Cyfyngedig oni nodir fel arall. Gellir atgynhyrchu’r deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Dref Wen Cyfyngedig am ddim mewn unrhyw fformat neu gyfrwng cyn belled â’i fod yn cael ei atgynhyrchu’n gywir ac na chaiff ei ddefnyddio mewn cyd-destun camarweiniol.

Pan gaiff unrhyw eitemau Hawlfraint y Dref Wen Cyfyngedig ar y wefan hon eu hailgyhoeddi neu eu copïo i eraill, mae’n rhaid nodi ffynhonnell y deunydd a chydnabod y statws hawlfraint.

Nid yw’r caniatâd i atgynhyrchu deunydd a ddiogelir gan Hawlfraint y Dref Wen Cyfyngedig yn ymestyn i unrhyw ddeunydd ar y wefan hon a nodir fel deunydd hawlfraint trydydd parti. Mae’n rhaid cael awdurdod i atgynhyrchu deunydd o’r fath gan ddeiliaid yr hawlfraint dan sylw.

Polisi preifatrwydd

Mae polisi preifatrwydd y Dref Wen Cyfyngedig yn egluro sut y mae Dref Wen Cyfyngedig yn diogelu a pharchu’r data a gesglir. Rhoi dolenni i wefan Dref Wen Cyfyngedig

Dylai defnyddiwr gysylltu â Dref Wen Cyfyngedigos yw’n dymuno rhoi dolenni uniongyrchol i dudalennau ar wefan Dref Wen Cyfyngedig drwy ddilyn y ddolen ‘Cysylltu’ ar waelod y dudalen.

Nid yw Dref Wen Cyfyngedig yn gwrthwynebu i ddefnyddiwr gysylltu’n uniongyrchol â’r wybodaeth a ddangosir ar y wefan. Nid yw Dref Wen Cyfyngedig yn caniatáu i dudalennau’r wefan gael eu llwytho i fframiau ar wefan defnyddiwr; mae’n rhaid i dudalennau Dref Wen Cyfyngedig lwytho i ffenestr gyfan y defnyddiwr.

Ymwadiad

Darperir gwefan Dref Wen Cyfyngedig a’r deunydd sy’n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau (neu sy’n ymwneud â gwybodaeth, cynnyrch a gwasanaethau trydydd parti) ‘fel ag y mae’ heb unrhyw ddatganiad, neu gynrychiolaeth neu ardystiad a heb warant o unrhyw fath p’un a yw wedi’i mynegi neu ei hawgrymu, yn cynnwys ond heb fod yn gyfyngedig i warantau ymhlyg ansawdd boddhaol, addasrwydd at ddiben arbennig, peidio â thresmasu ar hawliau, cysondeb, diogelwch a chywirdeb.

Nid yw Dref Wen Cyfyngedig yn gwarantu y bydd y swyddogaethau a gynhwysir yn y deunydd a gynhwysir yn y wefan hon yn rhydd rhag ymyrraeth neu wallau, nac y caiff diffygion eu cywiro, nac y bydd y wefan hon neu’r gweinydd sy’n sicrhau ei bod ar gael yn rhydd rhag firysau nac yn datgan swyddogaeth, cywirdeb, na dibynadwyedd llawn y deunyddiau.

Nid yw Dref Wen Cyfyngedig yn atebol dros golled neu ddifrod ar unrhyw gyfrif, yn cynnwys, heb gyfyngiad, colled neu ddifrod canlyniadol neu anuniongyrchol, neu unrhyw golled neu ddifrod o gwbl sy’n deillio o ddefnyddio neu golli’r gallu i ddefnyddio, data neu elw sy’n deillio o ddefnyddio gwefan Dref Wen Cyfyngedig neu sy’n gysylltiedig â hynny.

Rheolir a dehonglir y telerau ac amodau hyn yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr, fel y maent yn gymwys yng Nghymru. Bydd unrhyw anghydfod sy’n deillio o dan y telerau ac amodau hyn yn agored i awdurdod unigryw llysoedd Cymru a Lloegr.

Dolenni i wefannau allanol

Bydd cysylltiadau a gynhwysir yng ngwefan Dref Wen Cyfyngedig yn arwain at wefannau eraill nad ydynt o dan reolaeth Dref Wen Cyfyngedig. Nid yw Dref Wen Cyfyngedig yn gyfrifol am gynnwys unrhyw wefan gysylltiedig.

Ni ddylid ystyried y broses o restru a chysylltu gwefannau fel ardystiad o unrhyw fath ac nid yw Dref Wen Cyfyngedig yn derbyn unrhyw atebolrwydd mewn perthynas â chynnwys. Ni all Dref Wen Cyfyngedig warantu y bydd y dolenni hyn yn gweithio drwy’r amser ac nid oes gan Dref Wen Cyfyngedig unrhyw reolaeth dros argaeledd y tudalennau cysylltiedig.

Diogelu rhag firysau

Bydd Dref Wen Cyfyngedig yn ymdrechu i wirio a phrofi deunydd yn ystod pob cam o’r broses gynhyrchu. Mae bob amser yn ddoeth i ddefnyddiwr redeg rhaglen gwrth-firws ar yr holl ddeunydd a lwythir o’r we.

Ni all Dref Wen Cyfyngedig dderbyn unrhyw gyfrifoldeb dros unrhyw golled, ymyrraeth neu ddifrod i ddata defnyddiwr neu ei system gyfrifiadurol a allai ddigwydd tra bydd defnyddiwr yn defnyddio deunydd a ddaw o’r wefan hon.

Newidiadau i’r telerau ac amodau
Gall Dref Wen Cyfyngedig adolygu a newid y telerau ac amodau hyn ar unrhyw adeg yn ddirybudd. Cyfrifoldeb y defnyddiwr yw edrych ar y telerau ac amodau yn rheolaidd rhag ofn bod unrhyw newidiadau wedi bod. Mae’r defnyddiwr yn derbyn unrhyw newid drwy barhau i ddefnyddio gwefan Dref Wen Cyfyngedig wedi i newid gael ei wneud.