Sut dylwn i gyflwyno samplau arlunwaith?

Rydym bob amser yn falch o glywed gan arlunwyr newydd i’r wasg. Os ydych am anfon samplau arlunwaith, gyrrwch samplau o’ch gwaith lliw ac o’ch gwaith du a gwyn, gan amgau esiamplau mor amrywiol â phosibl. Rydym yn croesawu samplau ar bapur, ar ddisg neu fel atodiadau ebost.

Rydym yn gwerthfawrogi gallu cadw samplau da ar ffeil yma ar gyfer cael eu hystyried ar gyfer prosiectau’r dyfodol, ond os hoffech i ni ddychwelyd eich samplau, cofiwch amgau amlen wedi ei chyfeirio a stampiau priodol.

Peidiwch â gyrru gwaith celf gwreiddiol atom ar unrhyw gyfrif.

Mae gen i syniad am lyfr, sut dylwn i ei gyflwyno i’r wasg?

Rydym yn falch o dderbyn syniadau am lyfrau o bob math – i blant o bob oed, i’r arddegau, i ddysgwyr ac i oedolion. Gorau oll po fwyaf o fanylion y gallwch eu hanfon, ond nid oes rhaid anfon teipysgrifau gorffenedig.

Yn ddelfrydol, danfonwch lythyr yn cynnig amlinelliad bras o’r syniad neu o’r gwaith, atodiad yn braslunio’r syniad yn fwy manwl, a sampl o’r prosiect.

Gallwch ddisgwyl rai misoedd cyn cael ymateb i’ch syniad, ond os hoffech dderbyn cydnabyddiaeth fod yr ohebiaeth wedi cyrraedd y Dref Wen, nodwch eich cyfeiriad ebost ar y gwaith.

Os hoffech dderbyn eich samplau yn ôl, cofiwch amgau amlen wedi ei chyfeirio a stampiau priodol. Ni allwn ymateb i ohebiaeth o’r math yma o dramor, ond byddem yn fodlon gohebu’n electronaidd mewn achosion o’r math hwn.

Rwy’n ddylunydd llawrydd yn chwilio am waith. Sut gallaf gyflwyno fy hun i’r wasg?

Danfonwch CV ac esiamplau o’ch gwaith atom, gan gynnws samplau mor amrywiol â phosib, ynghyd â manylion cyswllt priodol. Ni fyddwn yn gohebu’n uniongyrchol â chi oni bai fod gennym waith i’w brisio.

Rwy’n chwilio am waith . . . a oes swydd gennych i mi?

Rydym yn hysbysebu unrhyw swyddi parhaol neu dros dro yn y wasg a’r cyfryngau. O dro i dro, byddwn yn chwilio am unigolion â sgiliau arbennig – megis golygyddion copi, dylunwyr, troswyr, cysodwyr ayb – i weithio ar gytundebau tymor byr. Croeso i chi anfon eich manylion atom i’w cadw ar ffeil ar gyfer y pwrpasau hyn.

Fe hoffwn i atgynhyrchu deunydd o lyfrau’r Dref Wen – beth ddylwn i ei wneud?

Mae hawlfraint ar bob un o gyhoeddiadau’r Dref Wen ac ni ddylech atgynhyrchu (gan gynnwys llungopïo) unrhyw dudalen o unrhyw gyhoeddiad gennym. Dylech gysylltu â’r cwmni gan amlinellu eich bwriadau mor fanwl â phosibl, ac fe gewch arweiniad ynghylch cydyffurfio â gofynion deddfau hawlfraint.

Rwyf eisiau cyflwyno archeb sylweddol am lyfrau’r Dref Wen – a oes modd ystyried gostyngiad?

Mae posib cynnig telerau arbennig am archebion sylweddol. Cysylltwch â’r swyddfa cyn cyflwyno’r archeb.

Rwyf eisiau talu gyda siec – a allaf wneud hynny a pharhau i archebu trwy’r wefan?

Defnyddiwch y wefan i nodi teitlau a rhifau ISBN y llyfrau yr ydych yn dymuno eu harchebu, yna cysyltwch â’r swyddfa ar 029 20617860 i drafod eich archeb. Os ydych yn archebu’n uniongyrchol trwy’r wefan, mae’n rhaid talu gyda cherdyn credyd, ond gallwn ddelio ag anghenion anfonebu arbennig trwy gysylltu â’r wasg yn uniongyrchol.

Hoffwn gysylltu gydag un o awduron / arlunwyr y Dref Wen – beth ddyliwn i ei wneud?

Gan amlaf, mae ein awduron a’n arlunwyr yn falch o dderbyn gohebiaeth gan ddarllenwyr a phrynwyr eu llyfrau, ond ni allwn ddarparu cyfeiriadau personol yr unigolion hynny. Gallwch ohebu gyda hwy dan ofal swyddfa’r wasg ar bob cyfrif – nodwch enw’r awdur/arlunydd yn glir ar yr amlen, ac anfonwch eich gohebiaeth i gyfeiriad y Dref Wen, sef 28 Ffordd yr Eglwys, Yr Eglwys Newydd, Caerdydd CF14 2EA.

Hoffwn gyflwyno adborth am un o lyfrau’r wasg – sut dyliwn i fynd ati i wneud hynny?

Nid oes adolygiadau yn ymddangos ar y wefan ar hyn o’r bryd, ond rydym yn gobeithio darparu cyfle i ddarllenwyr wneud hynny yn y dyfodol. Yn y cyfamser, croeso i chi anfon eich sylwadau atom trwy ddefnyddio’r manylion cyswllt yn post@drefwen.com.